XUÂN DƯƠNG TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2014

Ngày 16/04/2014 08:22:46

Thực hiện kế hoạch của Ban quân sự huyện Thường Xuân về tổ chức lế ra quân huấn luyện năm 2014. Xã đã triển khai tới 47 đồng chí than dự lớp huấn luyện, đến nay đã đạt kết quả tốt trong năm 2014 có tơi 8 đồng chí băn đạn thật đạt loại giỏi, 13 đồng chí đạt loại khá.


DSC09704.JPG
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN XÃ XUÂN DƯƠNG NĂM 2014.

Thực hiện kế hoạch sô : 83/ KH-BCH ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân về việc tổ chức lễ ra quân huấn luyện Dân quân năm 2014.

Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Dương đã lập kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện dân quân năm 2014. Ngày 8 tháng 4 năm 2014 khai mạc tai hội trường ủy ban nhân xã với sự có mặt của Ban Thượng vụ đảng ủy xã, các ngành các cấp và có mặt 47 đồng chí dân quân về dự lớp học giáo dục chính trị tư tưởng tổ chức lên lớp 2 ngày do đồng chí Chính trị viên xã Đỗ Văn Hoan và đồng chí chính trị viên phó Nguyễn Đình Hải truyền đạt. Các chiến sĩ dân quân phấn khởi tập trung chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ bốn chuyên đề ;

Một là ; Tình hình kinh tế chính trị văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, của địa phương.

Hai là ; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.

Ba là : Nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ.

Bốn là : Kết hợp kinh tế với củng cố Quốc phòng – An ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Sau hai ngày học chính trị tổ chức kiểm tra việc tiếp thu giáo dục tư tưởng trên bài thu hoạch của chiến sĩ, số bài dự thi 47 có tới 70 % đạt khá giỏi .

Sau hai ngày học chính trị các chiến sĩ dân quân đến thao trường của xã thực hiện luyện tập theo các bài giảng, thời tiết tuy có mưa nắng thất thường diễn biến bất lợi cho việc luyện quân sự, đội ngũ, thực hành các vũ khí, hiện có và vũ khí tự tạo, từ thô sơ đến ứng dụng vũ khí hiện đại mới, các chiến sĩ hăng hái miệt mài trên bãi tập.

Ngày 15 tháng 4 năm 2014 thực hiện bắn đạn thật tại thao trường của huyện xã Xuân Dương với 44 chiến sĩ tham dự đã có 8 đồng chí đạt loại giỏi và 13 đồng chí đạt loại khá, số còn lại đạt yêu cầu đề ra. Với kết quả đạt được trong thời gian huấn luyện đề ra đã đạt yêu cầu của Ban chỉ huy quân sự huyện, xếp Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Dương là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014. Đây là thành tích dâng lên cùng cuộc vân động ba nhất để lập thành tích chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

DSC09705.JPG
Đỗ Văn Hoan
Bí thư Đảng ủy , Chinh trị viên

XUÂN DƯƠNG TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2014

Đăng lúc: 16/04/2014 08:22:46 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch của Ban quân sự huyện Thường Xuân về tổ chức lế ra quân huấn luyện năm 2014. Xã đã triển khai tới 47 đồng chí than dự lớp huấn luyện, đến nay đã đạt kết quả tốt trong năm 2014 có tơi 8 đồng chí băn đạn thật đạt loại giỏi, 13 đồng chí đạt loại khá.


DSC09704.JPG
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN XÃ XUÂN DƯƠNG NĂM 2014.

Thực hiện kế hoạch sô : 83/ KH-BCH ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân về việc tổ chức lễ ra quân huấn luyện Dân quân năm 2014.

Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Dương đã lập kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện dân quân năm 2014. Ngày 8 tháng 4 năm 2014 khai mạc tai hội trường ủy ban nhân xã với sự có mặt của Ban Thượng vụ đảng ủy xã, các ngành các cấp và có mặt 47 đồng chí dân quân về dự lớp học giáo dục chính trị tư tưởng tổ chức lên lớp 2 ngày do đồng chí Chính trị viên xã Đỗ Văn Hoan và đồng chí chính trị viên phó Nguyễn Đình Hải truyền đạt. Các chiến sĩ dân quân phấn khởi tập trung chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ bốn chuyên đề ;

Một là ; Tình hình kinh tế chính trị văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, của địa phương.

Hai là ; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.

Ba là : Nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ.

Bốn là : Kết hợp kinh tế với củng cố Quốc phòng – An ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Sau hai ngày học chính trị tổ chức kiểm tra việc tiếp thu giáo dục tư tưởng trên bài thu hoạch của chiến sĩ, số bài dự thi 47 có tới 70 % đạt khá giỏi .

Sau hai ngày học chính trị các chiến sĩ dân quân đến thao trường của xã thực hiện luyện tập theo các bài giảng, thời tiết tuy có mưa nắng thất thường diễn biến bất lợi cho việc luyện quân sự, đội ngũ, thực hành các vũ khí, hiện có và vũ khí tự tạo, từ thô sơ đến ứng dụng vũ khí hiện đại mới, các chiến sĩ hăng hái miệt mài trên bãi tập.

Ngày 15 tháng 4 năm 2014 thực hiện bắn đạn thật tại thao trường của huyện xã Xuân Dương với 44 chiến sĩ tham dự đã có 8 đồng chí đạt loại giỏi và 13 đồng chí đạt loại khá, số còn lại đạt yêu cầu đề ra. Với kết quả đạt được trong thời gian huấn luyện đề ra đã đạt yêu cầu của Ban chỉ huy quân sự huyện, xếp Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Dương là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014. Đây là thành tích dâng lên cùng cuộc vân động ba nhất để lập thành tích chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

DSC09705.JPG
Đỗ Văn Hoan
Bí thư Đảng ủy , Chinh trị viên