HỌC TẬP LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MIMH

Ngày 15/04/2014 16:55:51

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014 ' NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NOI ĐI ĐÔI VỚI LÀM'

DSC09713.JPG

ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN DƯƠNG TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Ban thượng vụ Đảng ủy xã Xuân Dương triển khai chuyên đề năm 2014 ; Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc ta và là tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Với mục tiêu góp phần xây dựng củng cố nền tảng tư tưởng, đạo đức xã hội.

Ngày 14 tháng 5 năm 2011 Bộ chính trị có Chỉ thị số 03 – CT/W Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong ba năm vừa qua Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã tiến hành triển khai đến Đảng viên, cán bộ, các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên địa bàn.

Sau lời khai mạc của đồng chí bí thư Đảng Ủy Đỗ Văn Hoan và trực tiếp đồng chí bí thư triển khai chuyên đề . Về dự có tới 150 đại biểu cán bộ đảng viên nghe giảng và ghi chép đầy đủ các nội dung. Cùng với chuyên đề toàn khóa “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần , kiệm, liêm , chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Đây là sinh hoạt chính trị trên toàn Đảng bộ nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc phấn đấu tốt nhất để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, như 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trấn động địa cầu. Góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xã nhà năm 2014.

hoc tap.JPG

Đỗ Văn Hoan
Chức vụ ; Bí Thư Đảng ủy

HỌC TẬP LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MIMH

Đăng lúc: 15/04/2014 16:55:51 (GMT+7)

CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014 ' NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NOI ĐI ĐÔI VỚI LÀM'

DSC09713.JPG

ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN DƯƠNG TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Ban thượng vụ Đảng ủy xã Xuân Dương triển khai chuyên đề năm 2014 ; Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc ta và là tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Với mục tiêu góp phần xây dựng củng cố nền tảng tư tưởng, đạo đức xã hội.

Ngày 14 tháng 5 năm 2011 Bộ chính trị có Chỉ thị số 03 – CT/W Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong ba năm vừa qua Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã tiến hành triển khai đến Đảng viên, cán bộ, các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên địa bàn.

Sau lời khai mạc của đồng chí bí thư Đảng Ủy Đỗ Văn Hoan và trực tiếp đồng chí bí thư triển khai chuyên đề . Về dự có tới 150 đại biểu cán bộ đảng viên nghe giảng và ghi chép đầy đủ các nội dung. Cùng với chuyên đề toàn khóa “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần , kiệm, liêm , chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Đây là sinh hoạt chính trị trên toàn Đảng bộ nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc phấn đấu tốt nhất để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, như 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trấn động địa cầu. Góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xã nhà năm 2014.

hoc tap.JPG

Đỗ Văn Hoan
Chức vụ ; Bí Thư Đảng ủy