Bài tuyên truyền ngày 30/4 và 01/5

Ngày 26/04/2023 11:00:00

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã.

Cách đây hơn 40 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nơi đây đang tập trung sức lực, trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 là thành quả vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; Quân và dân ta đã đánh bại kẻ thù hùng mạnh, hung ác nhất của nhân loại tiên tiến; kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; thắng lợi tiêu biểu về sức mạnh đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân toàn thế giới đấu tranh giành mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ và thôi thúc các dân tộc trên thế giới đấu tranh giải phóng dân tộc và chống chủ nghĩa thực dân mới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi mãi tự hào và biết ơn những hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần bất khuất, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc ta, quân đội ta. Mỗi người Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyền tự chủ, tự lực, đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5. Đây là dịp thiết thực để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân noi gương, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Công chức VHXH

Bài tuyên truyền ngày 30/4 và 01/5

Đăng lúc: 26/04/2023 11:00:00 (GMT+7)

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã.

Cách đây hơn 40 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nơi đây đang tập trung sức lực, trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 là thành quả vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; Quân và dân ta đã đánh bại kẻ thù hùng mạnh, hung ác nhất của nhân loại tiên tiến; kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; thắng lợi tiêu biểu về sức mạnh đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân toàn thế giới đấu tranh giành mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ và thôi thúc các dân tộc trên thế giới đấu tranh giải phóng dân tộc và chống chủ nghĩa thực dân mới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi mãi tự hào và biết ơn những hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần bất khuất, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc ta, quân đội ta. Mỗi người Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyền tự chủ, tự lực, đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5. Đây là dịp thiết thực để cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân noi gương, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Công chức VHXH