UB MTTQ huyện Thường Xuân kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Xuân Dương

Ngày 23/06/2022 08:00:00

UB MTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Xuân Dương

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022 Đoàn kiểm tra Uỷ ban MTTQ huyện do đồng chí Cầm Bá Túc - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của UB MTTQ xã Xuân Dương. Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội và trưởng ban công tác mặt trận của 6 thôn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã báo cáo kết quả hoạt động của UB MTTQ xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đoàn kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách và các văn bản đã triển khai thực hiện; đề nghị MTTQ xã làm rõ công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn triển khai thực hiện các nội dung công tác Mặt trận năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Xuân Dương

Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ các xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với phong trào thi đua "Xuân Dương cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mớ";tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở mới; củng cố, kiện toàn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Hồ sơ công tác thu - chi tài chính đầy đủ,chặt chẽ, khách quan và đúng mục đích. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc vào sổ theo dõi văn bản còn sơ sài, một số văn bản chưa đúng thể thức, công tác phản biện xã hội chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng chưa cao, việc nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân chưa nhanh nhạy.

Kết luận kiểm tra, lãnh đạo MTTQ huyện đánh giá cao những kết quả mà Uỷ ban MTTQ xã đã đạt được và đề nghị thời gian tới, MTTQ các xã cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin báo cáo; duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư; triển khai tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan

UB MTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân Kiểm tra công tác Mặt trận tại xã Xuân Dương

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022 Đoàn kiểm tra Uỷ ban MTTQ huyện do đồng chí Cầm Bá Túc - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của UB MTTQ xã Xuân Dương. Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội và trưởng ban công tác mặt trận của 6 thôn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã báo cáo kết quả hoạt động của UB MTTQ xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đoàn kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách và các văn bản đã triển khai thực hiện; đề nghị MTTQ xã làm rõ công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn triển khai thực hiện các nội dung công tác Mặt trận năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Xuân Dương

Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban MTTQ các xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với phong trào thi đua "Xuân Dương cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mớ";tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở mới; củng cố, kiện toàn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Hồ sơ công tác thu - chi tài chính đầy đủ,chặt chẽ, khách quan và đúng mục đích. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc vào sổ theo dõi văn bản còn sơ sài, một số văn bản chưa đúng thể thức, công tác phản biện xã hội chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng chưa cao, việc nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân chưa nhanh nhạy.

Kết luận kiểm tra, lãnh đạo MTTQ huyện đánh giá cao những kết quả mà Uỷ ban MTTQ xã đã đạt được và đề nghị thời gian tới, MTTQ các xã cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin báo cáo; duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư; triển khai tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan