Hội nghị giao ban XDCS và thực hiện quy chế DCCS 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 22/06/2022 09:00:00

Hội nghị giao ban XDCS và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022cụm Trung tâm

Chiều ngày 21/6/2022, tại xã Xuân Dương, cụm trung tâm tổ chức hội nghị giao ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Dần - Ủy viên BTV - Trưởng ban tổ chức huyện ủy. Dự và chỉ đạohội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư huyện ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của huyện; lãnh đạo các xã cụm trung tâm gồm Xuân Dương, Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Thị Trấn.

6 tháng đầu năm 2022 các xã trong cụm trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng kinh tế trong cụm vẫn đạt mức tăng trưởng khá; chăn nuôi được giữ vững, công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo hiệu quả; nuôi trồng thủy sản được chú trọng; công tác chăm sóc, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển; xây dựng NTM được các xã triển khai thực hiện đạt kết quả. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục được quan tâm, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; công tác hậu phương quân đội được chú trọng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào cuộc sống.

Báo cáo cũng nêu lên những mặt tồn tại hạn chế như: Công tác thông tin tuyên truyền mặc dù chủ động xong chưa được thường xuyên, liên tục; một số chương trình công tác trong tháng, quý còn triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung đạt thấp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đã được tăng cường song hiệu quả chưa cao...

Đồng chí Đỗ Xuân Nam , Bí thư huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Hồ Văn Dần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Dần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị: Các xã trong cụm trung tâm quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các nội dung trong xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm đến việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt, tạo tiền đề để tập trung thực hiện tốt công tác XDCS và thực hiện QCDCCS và nhiệm vụ trong năm 2022.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan

Hội nghị giao ban XDCS và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022cụm Trung tâm

Chiều ngày 21/6/2022, tại xã Xuân Dương, cụm trung tâm tổ chức hội nghị giao ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Dần - Ủy viên BTV - Trưởng ban tổ chức huyện ủy. Dự và chỉ đạohội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư huyện ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của huyện; lãnh đạo các xã cụm trung tâm gồm Xuân Dương, Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Thị Trấn.

6 tháng đầu năm 2022 các xã trong cụm trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng kinh tế trong cụm vẫn đạt mức tăng trưởng khá; chăn nuôi được giữ vững, công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo hiệu quả; nuôi trồng thủy sản được chú trọng; công tác chăm sóc, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển; xây dựng NTM được các xã triển khai thực hiện đạt kết quả. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục được quan tâm, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; công tác hậu phương quân đội được chú trọng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào cuộc sống.

Báo cáo cũng nêu lên những mặt tồn tại hạn chế như: Công tác thông tin tuyên truyền mặc dù chủ động xong chưa được thường xuyên, liên tục; một số chương trình công tác trong tháng, quý còn triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung đạt thấp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đã được tăng cường song hiệu quả chưa cao...

Đồng chí Đỗ Xuân Nam , Bí thư huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Hồ Văn Dần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Dần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị: Các xã trong cụm trung tâm quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các nội dung trong xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm đến việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt, tạo tiền đề để tập trung thực hiện tốt công tác XDCS và thực hiện QCDCCS và nhiệm vụ trong năm 2022.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan