Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 29/09/2020 16:38:41

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Ngọc Nam

Bí thư Đảng ủy

0812406999

2

Lê Đức Nghĩa

Phó Bí thư TTr

0899649078

3

Cầm Bá Học

Chủ tịch UBND

0962981313

4

Lê Văn Điệp

P. CT HĐND

0942429085

5

Nguyễn Đình Hải

P. CT UBND

0816832000

6

Phùng Đình Thu

Công chức VP-TK

0799121503

7

Lê Xuân Long

Công chức TP-HT

0916197166

8

Đỗ Văn Đông

Công chức địa chính XD-MT

0782323768

9

Nguyễn Thị Toan

Công chức VH-XH

0948409987

10

Lê Thị Hường

Công chức địa chính NN

0339042308

11

Lê Thị Huyền Thương

Công chức địa chính xây dựng

0986999842

12

Bùi Thị Hương

Công chức kế toán NS

0826614363

13

Lê Thanh Lâm

Chỉ huy trưởng BCHQS

0834425766

14

Hoàng Văn Hải

Trưởng công an xã

0967674129

15

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội CCB

0348306818

16

Lê Trọng Định

Chủ tịch UBMTTQ VN

0973140479

17

Lê Văn Sơn

Chủ tịch Hội ND

0852456393

28

Đào Thị Khang

Bí thư Đoàn TN

0971269839

19

Trương Thị Huế

Chủ tịch Hội PN

0382891448

20

Nguyễn Văn Tuấn

Phó xã đội

0388111690

21

Nguyễn Văn Tâm

Phó công an

0978664104

22

Phạm Thế Anh

P. Chủ tịch Hội ND

0987072208

23

Nguyễn Thị Thanh Mai

P. CT hội PN

0866023969

24

Lê Hoàng Hiệp

CB Bán chuyên trách phụ trách thú y

0934534789

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Ngọc Nam

Bí thư Đảng ủy

0812406999

2

Lê Đức Nghĩa

Phó Bí thư TTr

0899649078

3

Cầm Bá Học

Chủ tịch UBND

0962981313

4

Lê Văn Điệp

P. CT HĐND

0942429085

5

Nguyễn Đình Hải

P. CT UBND

0816832000

6

Phùng Đình Thu

Công chức VP-TK

0799121503

7

Lê Xuân Long

Công chức TP-HT

0916197166

8

Đỗ Văn Đông

Công chức địa chính XD-MT

0782323768

9

Nguyễn Thị Toan

Công chức VH-XH

0948409987

10

Lê Thị Hường

Công chức địa chính NN

0339042308

11

Lê Thị Huyền Thương

Công chức địa chính xây dựng

0986999842

12

Bùi Thị Hương

Công chức kế toán NS

0826614363

13

Lê Thanh Lâm

Chỉ huy trưởng BCHQS

0834425766

14

Hoàng Văn Hải

Trưởng công an xã

0967674129

15

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội CCB

0348306818

16

Lê Trọng Định

Chủ tịch UBMTTQ VN

0973140479

17

Lê Văn Sơn

Chủ tịch Hội ND

0852456393

28

Đào Thị Khang

Bí thư Đoàn TN

0971269839

19

Trương Thị Huế

Chủ tịch Hội PN

0382891448

20

Nguyễn Văn Tuấn

Phó xã đội

0388111690

21

Nguyễn Văn Tâm

Phó công an

0978664104

22

Phạm Thế Anh

P. Chủ tịch Hội ND

0987072208

23

Nguyễn Thị Thanh Mai

P. CT hội PN

0866023969

24

Lê Hoàng Hiệp

CB Bán chuyên trách phụ trách thú y

0934534789