Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 29/09/2020 16:38:41

1

Cầm Bá Học

Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

0962981313

2

Lê Văn Năm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0772206969

3

Nguyễn Thế Thắng

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0986408999

4

Lê Văn Điệp

Phó chủ tịch HĐND

0942429085

5

Nguyễn Đình Hải

Phó chủ tịch UBND

0816832000

6

Phùng Đình Thu

Công chức VP-TK

0799121503

7

Lê Xuân Long

Công chức TP-HT

0916197166

8

Đỗ Văn Đông

Công chức địa chính NNXD-MT

0782323768

9

Nguyễn Thị Toan

Công chức VH-XH

0948409987

10

Lê Thị Hường

Công chức địa chính xây dựng

0886793218

11

Lê Thị Huyền Thương

Công chức địa nông nghiệp

0986999842

12

Bùi Thị Hương

Công chức kế toán

0826614363

13

Lê Thanh Lâm

Chỉ huy trưởng BCHQS

0834425766

14

Hoàng Văn Hải

Trưởng công an xã

0967674129

15

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội CCB

0348306818

16

Lê Trọng Định

Chủ tịch UBMTTQ VN

0973140479

17

Lê Văn Sơn

Chủ tịch Hội ND

0852456393

28

Đào Thị Khang

Bí thư Đoàn TN

0971269839

19

Trương Thị Huế

Chủ tịch Hội PN

0382891448

20

Nguyễn Văn Tuấn

Phó chỉ huy trưởng BCHQS

0369015808

21

Nguyễn Văn Tâm

Phó trưởng công an

0978664104

22

Phạm Thế Anh

Phó chủ tịch Hội ND

0987072208

23

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó chủ tịch Hội PN

0866023969

24

Lê Hoàng Hiệp

Bán chuyên trách phụ trách thú y

0934534789

1

Cầm Bá Học

Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

0962981313

2

Lê Văn Năm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0772206969

3

Nguyễn Thế Thắng

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0986408999

4

Lê Văn Điệp

Phó chủ tịch HĐND

0942429085

5

Nguyễn Đình Hải

Phó chủ tịch UBND

0816832000

6

Phùng Đình Thu

Công chức VP-TK

0799121503

7

Lê Xuân Long

Công chức TP-HT

0916197166

8

Đỗ Văn Đông

Công chức địa chính NNXD-MT

0782323768

9

Nguyễn Thị Toan

Công chức VH-XH

0948409987

10

Lê Thị Hường

Công chức địa chính xây dựng

0886793218

11

Lê Thị Huyền Thương

Công chức địa nông nghiệp

0986999842

12

Bùi Thị Hương

Công chức kế toán

0826614363

13

Lê Thanh Lâm

Chỉ huy trưởng BCHQS

0834425766

14

Hoàng Văn Hải

Trưởng công an xã

0967674129

15

Lê Văn Thắng

Chủ tịch Hội CCB

0348306818

16

Lê Trọng Định

Chủ tịch UBMTTQ VN

0973140479

17

Lê Văn Sơn

Chủ tịch Hội ND

0852456393

28

Đào Thị Khang

Bí thư Đoàn TN

0971269839

19

Trương Thị Huế

Chủ tịch Hội PN

0382891448

20

Nguyễn Văn Tuấn

Phó chỉ huy trưởng BCHQS

0369015808

21

Nguyễn Văn Tâm

Phó trưởng công an

0978664104

22

Phạm Thế Anh

Phó chủ tịch Hội ND

0987072208

23

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó chủ tịch Hội PN

0866023969

24

Lê Hoàng Hiệp

Bán chuyên trách phụ trách thú y

0934534789